İmren Plastik | Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni
16731
page,page-id-16731,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

İMREN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İmren Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1994 yılında kurulmuştur. Şirketimiz plastik enjeksiyon imalatı ve kalıp imalatı ana konuları ile müşterilerine hizmet sunmaya devam etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz İmren Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket“) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK“) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi
Müşterilerimizin kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işlenmektedir.

Şirket’in sunduğu hizmetler kapsamında kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir.

İnternet sitesi üzerinden işlenen kişisel verileriniz ad, soyadı, e-posta adresi ve talep bilgisi olmak üzere kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve müşteri işlem bilgisidir.

Şirketimize ait “www.imrenplastik.com.tr” alan adlı internet sitesinin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikayet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, plastik üretim hizmetinin tedarik edilebilmesi, şikayet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen

 • “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”

hukuki sebepleri dahilinde işlenecek ve toplanacaktır.

Kişisel verileriniz, Şirket’in internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, başta internet sitesi olmak üzere çeşitli vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirket’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe, KVKK’nın yürürlük tarihinden önce verdiğiniz rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiğiniz açık rıza veyahut da KVKK’da belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, KVKK’da belirtilen kurallar ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde, kural olarak, ilgili kişilerin açık rızası bulunmaksızın üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

1. başlıkta işlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, şirket faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, mali müşavirlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Sözleşme süreçlerinin yönetimi),
 • Banka ve finans kuruluşlarına, (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
 • Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan tedarikçilere, iş ortaklarımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • Şirketimizin iş süreçlerinde hizmet tedarik ettiği ilgili tedarikçi firmaya, iş ortağımıza (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
 • İş süreçlerimizde yer alan tedarikçilere (Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, yönetimin iş süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, şirket faaliyet konusu iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi)
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi),

aktarılmaktadır.

 

C. İlgili Kişinin Hakları
Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu‘nu doldurarak Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak belirli aralıklarla işbu Aydınlatma Metni’nde güncelleme yapılması söz konusu olabilir. Metnin en güncel haline ulaşmak için düzenli aralıklarla internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,
İmren Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Mersis No: 0474004429600011
İnternet Adresi: www.imrenplastik.com.tr
Telefon Numarası: +90 262 728 15 66 / +90 262 728 15 67
E-Posta Adresleri: info@imrenplastik.com.tr
Merkez Ofis Adresi: İstanbul Mermerciler Sanayi Sitesi, 18. Cad. No: 11, 41455 KÖSELER / DİLOVASI / KOCAELİ

 

İMREN PLASTİK - Plastik Enjeksiyon İmalatı ve Kalıp İmalatı.